fbpx

Krátkodobý výcvik v supervízií

Supervízia je jednou z najuznávanejších techník riešenia konfliktov na pracovisku, poskytuje odborníkom z praxe možnosť zamyslieť sa nad svojou prácou, rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie, čo zlepšuje nami poskytované služby klientom, zákazníkom, zverencom, pacientom, proste ľuďom…čím zvyšujeme ich pocit pohody a my predchádzame vyhoreniu.

Krátkodobý výcvik v supervízii ponúka profesionálny tréning s vzdelávanie pre začínajúcich i skúsenejších profesionálov z praxe nielen v pomáhajúcich profesiách, ako sociálna práca, pedagogika, psychológia a psychoterapia, ošetrovateľstvo, mediácia, misiológia a pod., ale aj v oblasti bankovníctva, manažmentu, polície, armády, stavebníctva a pod. Získané vedomosti a zručnosti vedú k získaniu kompetencií pri riešení vzťahových problémov na pracovisku pomocou metód a techník supervízie. Vzdelávanie a tréning zručností je otvorený hlavne pre psychoterapeutov, sociálnych pracovníkov a poradcov, psychológov, komunitných pracovníkov, učiteľov, iných podporných pracovníkov,
výchovných poradcov, životných koučov a všetkých osôb, ktoré pracujú v „pomáhajúcich profesiách“, riadia pracovníkov alebo sú v kontakte s ľuďmi v pomáhajúcich vzťahoch. Profesionálom s iným odborným zameraním odporúčame vopred konzultáciu o vstupe do
tréningu.

Kurz prebieha počas troch mesiacov prevažne online s celkovým počtom 50 hodín. Súčasťou kurzu je (dobrovoľný) workshop s profesionálnym supervízorom a expertom na riešenie vzťahových problémov na pracovisku. Výcvik sa zameriava na tri uznávané funkcie supervízie: 1. obnovujúcu, 2. formatívnu                   a 3. normatívnu, pričom dáva účastníkovi zručnosti, potrebnú teóriu a prax, aby si osvojil supervízne techniky potrebné pre riešenie konfliktov na pracovisku. Výcvik má charakter záujmového vzdelávania s vnútornou autevalváciou kvality.

Lektori kurzu

Obsah krátkodobého výcviku:
– Obsah, forma a definície supervízie / konštruktivistický model dohľadu Hawkinsa & Shoheta
– Iné modely supervízie
– Etika, vzťahy a moc v supervízii
– Autosupervízia, sebapoznanie a spätná väzba
– Pracovná psychológia a psychológia konfliktu
– Techniky riešenia problémov na pracovisku pomocou supervíznych metód
– Nácvik riešenia vzťahových problémov na pracovisku pomocou techník supervízie

Otvorenie: 1.4.2023.
Rozsah: 50 hodín (online/kombinovane)

Cena: 290,- €

Registrácia

Máte nejaké otázky?