fbpx

Supervízia

Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo akreditácie: 3550/2017/119/1

Cieľová skupina:
Osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať s ľuďmi na rôznych stupňoch riadenia a pre tých, ktorí majú záujem pôsobiť ako supervízor.

Požadované vstupné vzdelanie:
Ukončené minimálne II. stupeň VŠ humanitného smeru v odboroch (spoločenskovedné, pedagogické, zdravotnícke, psychologické, teologické odbory).

Profil absolventa:
Absolvent vzdelávacieho programu získa teoretické vedomosti o supervízii, skupinových procesoch a didaktike.
Je schopný empatický pochopiť a akceptovať superevidovaného poradcu pri práci s konfliktným klientom. Ovláda
zručnosti vo vedení supervízie s jednotlivcom, ale aj so skupinou a akceptuje etické princípy poradenskej praxe. Je
schopný viesť poradcu k pozitívnej zmene a hľadaniu nových alternatív v práci s klientom v konfliktných situáciách.
Ovláda supervíziu konfliktov na komunitnej úrovni.

Výcvikové zariadenia:
(zariadenia sú len odporúčané)

– Prameň nádeje Samaritán Tekovské Lužany
– Prameň nádeje Detské centrum Levice
– Prameň nádeje Centrum pomoci Šarovce
– Zariadenie sociálnych služieb Timoteus Komárno
– Zariadenie sociálnych služieb Jesénia Skalica
– Zariadenie pre seniorov Archa Bratislava
– Zariadenie pre rodiny v núdzi a ľudí bez domova Cífer
– Stredisko Evanjelickej Diakonie Trnava
– Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Veľké Kostoľany
– Psychosociálne centrum Košice
– Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice

Odborný garant

Lektori

Ukončenie:

Trvanie: 240 hod.
Termín: 07. 09. 2021 o 17:00 hod. ONLINE

Cena: 590,-€

Poznámka:

Vzdelávanie bude prebiehať kombinovanou formou (prezenčne + dištančne). K online potrebujte pripojenie na internet a my Vám pošleme link na prihlásenie.

Súčasťou celého výcviku sú individuálne konzultácie s odborným garantom.

Náš výcvik v supervízii vychádza z medzinárodných štandardov práce supervízora: https://www.socialworkers.org/LinkClick.aspx?fileticket=GBrLbl4BuwI%3D&portalid=0

Zoznam supervízorov k supervíznemu vycviku: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/supervizia/zoznam-supervizorov-2019.pdf

 

Ak sa prihlásite do . 15. 07. 2021, cena vzdelávania bude 560,-€

Ak sa prihlásite do 15. 08. 2021, cena vzdelávania bude 580,-€

Vzdelávanie je možné absolvovať ZDARMA prostredníctvom projektu REPAS.

Ostatné termíny budú po spoločnej dohode prihlásených s lektorom.

Akreditované vzdelávanie je v spolupráci s Inštitútom vzdelávania a osobného rozvoja.

Registrácia

Máte nejaké otázky?