fbpx

Plánované konferencie

Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Inštitút Dr. Pavla Blahu v Skalici

Supervízia, jej presahy a perspektívy

(reflexia dobrej praxe v sociálnej práci, zdravotníctve, vzdelávaní a práve)

konferencia s medzinárodnou účasťou zameraná na potreby praxe

 2.decembra 2022 / online

POZVÁNKA

II. ročník 2022

Odborný garant

Vedecký výbor

Organizačný výbor

Odborní partneri

Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja
Inštitút mediácie a mimosúdneho riešenia sporov

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

Mosty Integrácie

Úrad komisára pre deti

 

Mediálny partner

Sociálno-zdravotnícke spektrum (www.szspektrum.eu)

Education.sk (www.education.sk)

 

Recenzenti zborníka

prof. PhDr. Ján Gabura, PhD.

prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.

PhDr. Ernest Kováč, PhD., MBA

Ciele konferencie

1.     Vyvolať vecnú diskusiu o kvalite poskytovanej supervízii v oblasti sociálnej práce, jej presah do iných vied ako pedagogika, zdravotníctvo, právo a psychológia.

2.     Prispieť k rozvoju a kvalite supervízie na Slovensku.  

3.     Podeliť sa o svoju supervíznu skúsenosť, limity supervízie a jej predpokladaný rozvoj v ďalšom desaťročí.

 

Program konferencie

9:00 – 10:00 hod. otvorenie konferencie a úvodný príspevok spojený s diskusiou (Ján Gabura, Michal Oláh)

Sekcia I: Supervízia v sociálnej práci: Očakávania a problémy praxe (moderuje Michal Oláh)

10:00 – 10:25 hod. Vladimír Hambálek – Dilemy pri supervízií multidisciplinárnych tímov a proces supervízie multidisciplinárnych tímov

10:25 – 10:50 hod. Peter Adam – Motivačné rozhovory ako technika supervízneho stretnutia

10:50 – 11:15 hod. Katarína Vanková – Fenomén autosupervízie u začínajúcich supervízorov

11:15 – 11:40 hod. Milan Tomka – Supervízny kontrakt, príležitosti a úskalia

Sekcia II: Supervízia vo vzdelávaní a psychológií: Problémy a spolupráca (moderuje Gabriela Ručková)

11:40 – 12:05 hod. Gabriela Ručková – Problematika a rozvoj supervízie v rezorte školstva

12:05 – 12:30 hod. Miloš Šlepecký, Jan Praško, Antónia Kotianová – Zámerné nacvičovanie základných spôsobilostí v supervízii

12:30 – 13:55 hod. Přemysl Mikoláš – Význam supervízni podpory v týdenním stacionáři pro dospělé osoby s poruchou autistického spektra a mentálním znevýhodněním

13:55 – 14:20 diskusia / prestávka

Sekcia III: Supervízia v zdravotníctve a práve: Využitie a limity (moderuje Ernest Kováč)

14:20 – 14:45 hod. Anna Murgová – Supervízia v ošetrovateľstve

14:45 – 15:10 hod. Janka Lipničanová – Aplikácia  supervízie v zdravotníctve

15:10 – 15:35 hod. Eva Vaňková, Dana Galbavá – Srovnání právní úpravy supervize v České a Slovenské republice

15:35 – 16:00 diskusia

* Program upresníme podľa prihlásených príspevkov

 

Organizačné pokyny

Záväznú prihlášku na konferenciu prosíme zaslať cez elektronický formulár na našom webe do 01.12.2022.

V prípade aktívnej účasti poprosíme do prihlášky nahrať aj Váš príspevok/abstrakt príspevku.

 

Konferenčný poplatok

Aktívni účastníci, študenti denného štúdia, poberatelia dôchodkov – zdarma / ostatní účastníci 10 Euro (zaplatením poplatku získate audionahrávku z konferencie ako podcast zdarma).

Ponúkame možnosť zverejnenia príspevkov pre záujemcov, ktorí nemali možnosť vystúpiť na konferencii. Zaslanie príspevkov považujeme za aktívnu účasť na konferencii a spolu s ostatnými prezentovanými príspevkami budú uverejnené vo recenzovanom zborníku.

Poplatok za zverejnenie a zborník je 50 €.

Poplatok za uverejnenie v nekararentovanom časopise 100 €.

Poplatok za uverejnenie v karentovanom časopise po úspešnej recenzii 600 €.

 

Zborník

Výstupom konferencie bude recenzovaný zborník príspevkov v elektronickej forme s ISBN, resp. tlačenej forme. Podmienkou publikovania je aktívna prezentácia príspevku alebo zaslanie príspevku a absolvovanie úspešného recenzného konania.

 

Text príspevku v elektronickej podobe prosíme zaslať do 31.10.2022 na e-mailovú adresu info@akademiaes.sk

Údaje na úhradu konferenčného poplatku:

Číslo účtu: SK52 8330 0000 0028 0184 6873

VS:  30062021

V správe pre prijímateľa prosíme uviesť meno a priezvisko
účastníka.

Príjemca platby:

Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o.

Slowackého 5/A

821 04 Bratislava

Prezentácia príspevkov

Prezentovanie príspevkov max. 20 min. vrátane predstavenia, úvodu a záveru.

 

E-shop najnovších publikácií o supervízii pre účastníkov konferencie so zľavou 10 %: https://akademiaes.sk/veda/eshop/

Prihláška na konferenciu

Máte nejaké otázky?