fbpx

Vplyv pandémie a jej praktický dopad na sociálne, humanitné, spoločenské a právne vedy

I. ročník – Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou (online)

30.6.2021

Tlačová správa z konferencie

tu si môžete vypočuť PODCAST z konferencie

 Záštitu prevzal

PhDr. Vladimír Ledecký
poslanec NR SR a predseda Výboru NR SR pre sociálne veci

 

Čestný hosť

Mgr. Petra Fűkőová 
vedúca odboru ochrany hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv a práv národnostných menšín a etnických skupín z kancelárie verejnej ochrankyni práv 

Vedecký garant konferencie

 • prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.

 

Vedecký výbor konferencie

prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.

prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.

prof. PaedDr. Ing. Miroslav Palun, PhD., MHA, MBA, I-P IGIP

doc. Ing. Anton Doktorov, PhD., mim. prof.

doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., mim. prof.

doc. MSc. PhDr. Markéta Vladárová, PhD., MHA, MPH

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

doc. PhDr. Eva Halušková, PhD.

PhDr. Gabriela Ručková, PhD.

PhDr. Katarína Vanková, PhD.

Mgr. PhDr. Monika Katunská, MBA

PhDr. Ernest Kováč 

 

Organizačný výbor konferencie

 • Bc. Martin Rehák
 • Mgr. Jana Foralová

 

Partneri konferencie

 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Inštitút Dr. Pavla Blahu, Skalica
 • Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja
 • Inštitút mediácie a mimosúdneho riešenia sporov

 

 Mediálny partneri konferencie

 

Recenzenti:

 • prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
 • PhDr. Katarína Vanková, PhD.
 • PhDr. Ernest Kováč

 

Ciele vedeckej konferencie

 1. Výmena poznatkov k problematike aspektov života po pandemickej situácii (COVID 19) v sociálnych, humanitných, spoločenských a právnych vedách.
 2. Návrh riešení sociálnych dopadov pandémie na vybrané skupiny obyvateľstva.
 3. Hľadanie smerovania ďalšieho výskumu vo vedných disciplínach.

 

Program konferencie

9:15 – 9:30 hod.: Slávnostné otvorenie konferencie

9:35 – 9:50 hod.: PhDr. Beáta Dobová: Vplyv pandémie na život seniorov v inštitucionalizovanej starostlivosti

9:55 – 10:10 hod.: PhDr. ThDr. Hedviga Tkáčová, PhD.: Charakter fake news a hoaxov v čase Covid 19 na Slovensku a autority, ktoré na ne poukazujú

10:15 – 10:30 hod.: Mgr. Veronika Buc, PhD.: Krízové riadenie samosprávy v pandemickom období 2020

10:30 –10:45 hod.: doc. MUDr. Viacheslav Basaliukov, CSc.: Dopad pandémie COVID-19 na duševné zdravie

10:45 – 11:00 hod.: PhDr. Gabriela Ručková, PhD., MBA: Inklúzia verzus izolácia v kontexte rodinných štruktúr a ich náročných neočakávaných životných udalostiach v čase pandémie

11:00 –11:20 hod.: Bc. et Bc. Diana Gerbocová; PhDr. Ľubomíra Dunčáková: Ako si poradili s obdobím pandémie vo Vzdelávacom centre Krtko? 

11:25 – 11:40 hod.: PhDr. Katarína Vanková, PhD.: Dobrovoľnícke aktivity vysokoškolských študentov odboru sociálnej práce v čase pandémie

11:45 – 12:00 hod.: Mgr. Mária Jackulíková, PhD.: Humanitárna katastrofa ako následok prepojenia pandémie COVID 19 a utečeneckej krízy na gréckom ostrove Lesbos

12:00 – 12:15 hod.: PaedDr. Ľubica Varečková, PhD.: Vplyv pandémie na novoprijatých študentov do vysokoškolského prostredia

12:15 – 12:30 hod.: PhDr. Silvia Vadkertiová, PhD.: Dopad COVID – 19 na deti a mládež

12:30 – 12:45 hod.: doc. MUDr. Robert Rusnák, PhD.; PhDr. Janka Lipničanová: Covidová epidemiologická situácia a jej vplyv na budúcnosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

12:50 – 13:05 hod.: Mgr. Gabriela Szapanosová: Národný projekt „Šanca na návrat“ a vplyv pandémie na odsúdených

13:10 – 13:25 hod.: Mgr. Tomáš Ščuka: Skúsenosti koordinátora terénnej sociálnej práce v marginalizovaných komunitách Spiša počas pandémie

13:30 – 13:45 hod.: doc. MUDr. Mária Belovičová PhD. mim. prof.; PhDr. Viera Ivanková: Dopad pandémie COVID 19 na zdravotný systém

13:50 – 14:05 hod.: Ing. Monika Smolnická, MBA: Vplyv intervencií štátnej správy na podnikateľské prostredie počas pandémie

14:05 –14:20 hod.: Mgr. Zuzana Bezáková: Vplyv opatrení spojených s COVID19 na rodiny v kríze a rodiny v ohrození s pohľadu terénneho sociálneho pracovníka v SPDDD Úsmev ako dar

14:25 – 14:40 hod.: PhDr. Paulína Nitková:  Dosah epidémie COVID 19 na zariadenia neverejných poskytovateľov sociálnych služieb

14:45 – 15:00 hod.: Mgr. Tina Katuščáková, PhD.: Vzťahovosť a inštrumentalita vo vzťahu edukátora a edukanta v súčasných spoločenských podmienkach. Obsahová analýza „Ja a Ty“ od M. Bubera

15:05  – 15:20 hod.: Mgr. Annamária Brijaková: Vplyv pandémie na informačnú a digitálnu gramotnosť slovenských učiteľov

15:25 – 15:40 hod.: Mgr. Tomáš Sivák: Analýza súčasného stavu koronavírusovej pandémie COVID-19 v marginalizovaných Rómskych komunitách v súvislosti s prácou asistentov podpory zdravia a mierou vakcinácie vo vybraných oblastiach východného Slovenska

15:45 – 16:00 hod.: PhDr. Bc. Jaroslava Malček: Rozvíjanie empatie sociálnych pracovníkov prvkami arteterapie v období po pandemickej situácii (COVID-19)

16:00 – 16:15 hod.:JUDr. Mgr. Jana Ulipová: Sociálne aspekty vo vzdelávaní pred pandémiou a počas pandémie

16:15 – 16:30 hod.: Mgr. Lenka Čavojská: Zvládanie pandemickej situácie v zariadení sociálnych služieb

16:30 – 16:45 hod.: PhDr. Ernest Kováč:Vplyv pandémie na konflikty v rodinách a ich riešenie mediáciou

16:45- 17:00hod.: Ukončenie konferencie

Zborník/Časopis

Šablóna príspevku

Výstupom vedeckej konferencie bude recenzovaný zborník príspevkov v elektronickej forme s ISBN, resp. tlačenej forme. Podmienkou publikovania je aktívna prezentácia príspevku a absolvovanie recenzného konania. Text príspevku v elektronickej podobe prosíme zaslať do 31.07.2021 na e-mailovú adresu info@akademiaes.sk Príspevky doručené po stanovenej dobe nebudú zverejnené.

Ak máte záujem o uverejnenie Vášho príspevku v recenzovanom zborníku je potrebné uhradiť poplatok 15,- € na číslo účtu: SK52 8330 0000 0028 0184 6873 VS:  30062021.

V správe pre prijímateľa prosíme uviesť meno a priezvisko účastníka. Príjemca platby: Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o. Slowackého 5/A, 821 04 Bratislava.