fbpx

Lektor

Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Cieľová skupina

Kurz je určený predovšetkým jednotlivcom, ktorí majú záujem pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých v rôznych odborných a akreditovaných kurzoch. Kurz je vhodný pre uchádzačov, ktorí potrebujú preukázať lektorskú spôsobilosť (elektrotechnici, BOZP a PO, Národný inšpektorát práce, Ministerstvo školstva).

Požadované vstupné vzdelanie

Minimálne stredoškolské vzdelanie

Profil absolventa

Absolvent vzdelávacieho programu pozná základné teoretické východiská vzdelávania dospelých, osobnostné predpoklady a profesijné kompetencie lektora. Dokáže identifikovať špecifiká učenia sa dospelého človeka, motiváciu a bariéry vo vzdelávaní dospelých. Vie vysvetliť funkcie, ciele a proces analýzy vzdelávacích potrieb, vzájomnú podmienenosť výsledkov analýzy s cieľmi a obsahom vzdelávania. Pozná a vie zdôvodniť výber metód a foriem vzdelávania v súvislosti so stanovenými cieľmi a obsahom vzdelávania, diagnostikovať účastníkov vzdelávania a hodnotiť vzdelávací proces. Je schopný projektovať vzdelávacie aktivity a tvorivo a flexibilne využívať metódy a formy vzdelávania dospelých. Pozná možnosti a limity využívania moderných technológií vo vzdelávaní dospelých a je schopný ich aplikovať vo vzdelávacom procese. Má prezentačné a komunikačné zručnosti, ktoré mu umožňujú realizovať vzdelávací proces a je spôsobilý vystupovať pred publikom.

Odborný garant

Lektori

Ukončenie:

Trvanie: 100 hod.

Termín: 15.09.2023 o 17:00 hod. 

Miesto: ONLINE (prostredníctvom platformy ZOOM)

Cena: 239,-€
Cena: 255,- € – na 2 splátky. (Je možné cenu rozdeliť na 2 splátky, kde 1 splátka musí byť uhradená pred začiatkom vzdelávania a druhá splátka o mesiac).

Cena: ZDARMA Cez projekt ÚPSVaR „Nestrať prácu, vzdelávaj sa“

Cena: ZDARMA pre záujemcov so statusom odídenca (Platí Úrad práce cez projekt Pomáhame odídencom)

Každý účastník dostane študijný materiál  ZDARMA k lektorským zručnostiam.

Nie sme platiteľmi DPH

Dané termíny označujú len dátum prvého stretnutia, ďalšie termíny sa dohadujú na prvom stretnutí v rámci skupiny s lektorom.

Vzdelávanie je možné absolvovať ZDARMA prostredníctvom projektu REPAS.

Registrácia

Máte nejaké otázky?