fbpx

PhDr. Ernest Kováč, PhD., MBA

PhDr. Ernest Kováč - garant a lektor v akreditovaných a odborných vzdelávacích programoch pre ďalšie vzdelávanie dospelých. Okrem celoživotného vzdelávania dospelých pôsobí ako pedagóg na VŠ. Niekoľko funkčných období viedol Asociáciu mediátorov Slovenska ako štatutár a predseda. Je organizátorom medzinárodných vedeckých konferencií a členom vedeckých výborov na medzinárodných vedeckých konferenciách. Vo vzdelávaní sa zameriava na mediáciu, riešenie konfliktov, komunikáciu, zvládanie stresu. Vzdeláva manažérov firiem, zamestnancov štátnej, verejnej správy, samosprávy a mediátorov. Zaujíma sa o SWOT analýzu, s ktorou aktívne pracuje na rôznych stretnutiach, worshopoch a stretnutiach. Pomáha rásť nielen firmám, ale aj jednotlivcom. Okrem vzdelávania a pripravovania vzdelávacích aktivít pomáha firmám a inštitúciám s implementáciou personálneho auditu a projektu LEAN. Od roku 2020 je spoluzakladateľom neziskovej organizácie Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o. Keďže neustále chce rásť a odovzdávať účastníkom najmodernejšie trendy vo vzdelávaní a byť pre nich inovatívny vzdelávateľ študuje odbornú literatúru zameranú na komunikáciu, manažment, riešenie konfliktov a ďalšie. Má rád prírodu a vo voľnom čase sa venuje svojmu psovi. Pre neho je najväčší relax tráviť čas v prírode.

Mgr. Jozef Belko, MBA

Mgr. Jozef Belko pôsobí ako lektor pre vzdelávacie programy zamerané na financie a finančnú gramotnosť. Je autorom mnohých odborných článkov publikovaných v Hospodárskych novinách, Management a internetový portál opoisteni.sk. Svoje odborné články zameriava na problematiku hypoték, úverov a investovanie na dôchodok. Odborný potenciál tiež zameriava na biznis korporatnú klientelu a na ďalšie sektory. Pre firmy poskytuje ekonomické a finančné poradenstvo v spojení s personálnym auditom. V roku 2009 založil občianske združenie Cor bonitas, kde pôsobí ako štatutár a predseda. Od roku 2020 je členom správnej rady neziskovej organizácie Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o.

PhDr. Jozef Vorobel, PhD.

PhDr. Jozef Vorobel, PhD. - je absolventom štúdia odboru sociálna práca Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Má dlhoročné skúsenosti pri realizácií sociálneho poradenstva, supervízií v sociálnych službách a lektorovania vzdelávaní pre sociálnych pracovníkov. Venuje sa projektovaniu, metodickému a finančnému riadeniu sociálnych alebo asistenčných služieb na komunitnej úrovni v rámci samospráv a neziskového sektora. Ovláda problematiku realizácie týchto služieb v sociálne vylúčených komunitách. V súčasnosti pôsobí ako špecializovaný sociálny poradca a supervízor pre komunitné služby

Mgr. Katarína Kotradyová, PhD.

Mgr. Katarína Kotradyová, PhD., - dlhoročná vysokoškolská pedagogička, supervízorka, socioterapeutka, garantka pre výkon špecializovaného sociálneho poradenstva, ale i hodnotiteľka projektov OP ľudské zdroje na MV SR. V roku 2018-19 pôsobila aj ako prednostka ObcÚ v Richnave. Menovaná už v roku 2007 založila OZ Deti slnka a do dnešnej doby v ňom pôsobí ako štatutárna zástupkyňa. V praxi sa venuje prevažne poskytovaniu špecializovaného sociálneho poradenstva v rámci KSK (OZ deti slnka prevádzkuje dve poradne špecializovaného sociálneho poradenstva v Krompachoch a v Gelnici) a prevencii rôznych foriem diskriminácie žien (OZ Deti slnka realizuje projekt zameraný na prevenciu diskriminácie rómskych žien v kontexte poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva). Mgr. Katarína Kotradyová PhD., je autorkou piatich vedeckých monografií a mnohých významných vedeckých a odborných publikácii, ktoré boli uverejnené aj v časopisoch evidovaných v databáze SCOPUS. V súčasnej dobe realizuje výskum zameraný na prejavy sociálnej exklúzie a na možnosť zastavenia tohto procesu práve dostupnou možnosťou poskytnutia špecializovaného sociálneho poradenstva. Výskum realizuje metódou zakotvenej teórie.

PhDr. Gabriela Ručková, PhD., MBA

PhDr. Gabriela Ručková, PhD - psychologička v oblasti ontogenetickej, klinickej a sociálnej psychológie zaoberajúca sa špecifickými okruhmi narušeného individuálneho a rodinného spektra. Pôsobila necelých dvadsať rokov na akademickej pôde. Stála pri zakladaní Katedry psychológie na FF UCM, ktorú značný čas viedla, podobne ako i Filozofickú fakultu UCM. Paralelne popri vzdelávacej činnosti (tak ako v minulostiaj v súčasnosti) aktívne pracuje prevažne s detským klientom a rodinami, ktorí sa ocitli v náročných a krízových životných situáciách. Má absolvovaných viacero dlhodobých výcvikov a odborných vzdelávaní, z ktorých poznatky aplikuje vo svojej poradenskej, terapeutickej a supervíznej praxi.

Johnson Nzau Mavole, PhD

Johnson Nzau Mavole, PhD - vedúci výskumný pracovník na Univerzite sv. Augustína v Tanzánii; generálny tajomník Národnej asociácie sociálnych pracovníkov Keni; riaditeľ medzinárodného časopisu - Sociálnych a Rozvojových záujmy, Keňa. Získal množstvo poradenských a výskumných fondov na miestnej aj medzinárodnej úrovni. V minulosti bol koordinátorom postgraduálnych programov a vedúci katedry Katolíckej univerzity vo východnej Afrike na fakulte umení a sociálnych vied. Autor má mnoho publikácií zameraných na oblasť verejného zdravia a sociálneho rozvoja.