prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. PhDr. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M. PharmDr. Katarína Oláhová doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. doc. Ing. Anton Doktorov, PhD., mim. prof. PhDr. Jozef Vorobel, PhD. PhDr. František Drozd, PhD. Mgr. Katarína Kotradyová, PhD. Mgr. Beáta Horváthová PhDr. Gabriela Ručková, PhD., MBA doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., mim. prof. Mgr. Peter Adam doc. PhDr. Eva Halušková, PhD. Mgr. Andrea Geseová

prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.

 

prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. je vysokoškolským učiteľom, sociálnym pracovníkom a novinárom. Od roku 1996 pôsobí v oblasti pomoci ľuďom v núdzi, najmä krízovej intervencii (ľudia bez domova, marginalizovaní Rómovia, obete násilia, ľudia so zdravotným postihnutím) a popritom sa usiluje o zvyšovanie kvality sociálnej práce ako supervízor. Absolvoval tiež 4-ročné psychoterapeutické vzdelanie v Kognitívno-behaviorálnej terapii a doplnkové pedagogické štúdium. Je šéfredaktorom vedeckého časopisu Clinical Social Work and Health Intervention, autorom a spoluautorom viacero publikácii a členom vedeckých rád na Slovensku a v zahraničí. Garantuje a lektoruje mnohé akreditované a odborné vzdelávania. Od roku 2020 je spoluzakladateľom neziskovej organizácie Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o. Baví ho trénovať ľudí riešiť problémy na pracovisku, učiť komunikovať a radiť tak, aby sme poradcu do budúcna už nepotrebovali.

PhDr. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M.

 

PhDr. Ernest Kováč - garant a lektor v akreditovaných a odborných vzdelávacích programoch pre ďalšie vzdelávanie dospelých. Okrem celoživotného vzdelávania dospelých pôsobí ako pedagóg na VŠ. Niekoľko funkčných období viedol Asociáciu mediátorov Slovenska ako štatutár a predseda. Je organizátorom medzinárodných vedeckých konferencií a členom vedeckých výborov na medzinárodných vedeckých konferenciách. Vo vzdelávaní sa zameriava na mediáciu, riešenie konfliktov, komunikáciu, zvládanie stresu. Vzdeláva manažérov firiem, zamestnancov štátnej, verejnej správy, samosprávy a mediátorov. Zaujíma sa o SWOT analýzu, s ktorou aktívne pracuje na rôznych stretnutiach, worshopoch a stretnutiach. Pomáha rásť nielen firmám, ale aj jednotlivcom. Okrem vzdelávania a pripravovania vzdelávacích aktivít pomáha firmám a inštitúciám s implementáciou personálneho auditu a projektu LEAN. Od roku 2020 je spoluzakladateľom neziskovej organizácie Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o. Keďže neustále chce rásť a odovzdávať účastníkom najmodernejšie trendy vo vzdelávaní a byť pre nich inovatívny vzdelávateľ študuje odbornú literatúru zameranú na komunikáciu, manažment, riešenie konfliktov a ďalšie. Má rád prírodu a vo voľnom čase sa venuje svojmu psovi. Pre neho je najväčší relax tráviť čas v prírode.

PharmDr. Katarína Oláhová

 

PharmDr. Katarína Oláhová - pracuje v Národnom onkologickom ústave v Bratislave, venuje sa poradenstvu v oblasti zdravia a celoživotného vzdelávania. Od augusta 2021 je riaditeľkou Akadémie humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej v Bratislave.

doc. PhDr. Milan Tomka, PhD.

 

doc. PhDr. Milan Tomka, PhD.​ - absolvoval štúdium odboru sociálna práca na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, neskôr na Trnavskej univerzite. Ukončil dlhodobý výcvik v dynamickom psychoterapeutickom výcviku na Univerzite Karlovej v Prahe a výcvik v supervízii realizovanom Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov v Bratislave. Pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách, venuje sa poradenstvu, supervízii a výcvikom rozvoja sociálnych zručností. Aktuálne pôsobí ako vysokoškolský učiteľ.

doc. Ing. Anton Doktorov, PhD., mim. prof.

 

Pôsobí ako vysokoškolský učiteľ a v súčasnosti ako aj sociálny pracovník v Zariadení pre seniorov. Venuje sa metodológii vedeckého výskumu. Pôsobil ako riadiaci pracovník, napríklad ako starosta Petržalky, riaditeľ alebo zástupca riaditeľa odborných inštitúcii. Venuje sa manažmentu a vzdelávaniu. Má skúsenosti ako odborný garant národných projektov riešených v rámci ESF. Je absolventom doplňujúceho pedagogického štúdia. V svojich publikáciách sa venuje teórii vzdelávania a manažmentu. Pôsobil aj ako novinár. Od roku 2020 je spoluzakladateľom neziskovej organizácie Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o.. Baví ho manažment, učiť , príroda a história automobilizmu. Je aktívny člen O.Z. Usururus Natura pre ochranu medveďa hnedého a prírody.

PhDr. Jozef Vorobel, PhD.

 

PhDr. Jozef Vorobel, PhD. - je absolventom štúdia odboru sociálna práca Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Má dlhoročné skúsenosti pri realizácií sociálneho poradenstva, supervízií v sociálnych službách a lektorovania vzdelávaní pre sociálnych pracovníkov. Venuje sa projektovaniu, metodickému a finančnému riadeniu sociálnych alebo asistenčných služieb na komunitnej úrovni v rámci samospráv a neziskového sektora. Ovláda problematiku realizácie týchto služieb v sociálne vylúčených komunitách. V súčasnosti pôsobí ako špecializovaný sociálny poradca a supervízor pre komunitné služby

PhDr. František Drozd, PhD.

 

PhDr. František Drozd, PhD. - doktorandské štúdium ukončil na PF KU v Ružomberku v študijnom odbore sociálna práca. Počas štúdia rok stážoval a neskôr aj pracoval v poľskom Katolickom uniwersytecie JP II. v Lubline (KUL). Tiež pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na univerzite v Poprade, Spišskej Novej Vsi a v Ružomberku. Od roku 2006 sa profesne venuje práci s dysfunkčnými rodinami v občianskom združení Familiaris vo Svite, kde pôsobí ako riaditeľ. Od roku 2010 je akreditovaný sociálny poradca a poskytuje bezplatne špecializované sociálne poradenstvo marginalizovaným rodinám. Je členom Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov. Angažuje sa aj v Slovenskej komore sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce kde je podpredsedom. Vo vzdelávaní sa orientuje na oblasti mäkkých zručností a orientuje sa odborne na uplatňovanie nových foriem sociálnych služieb a presadzovanie subsidiarity v samospráve. Veľkú časť svojej práce venuje supervíziu zamestnancov v zariadeniach sociálnych službách, samospráve, školstve a ďalších pomáhajúcich profesiách a službách. Počas praxe v sociálnej práci a poradenstve absolvoval niekoľko akreditovaných a odborných výcvikov zameraných na komunikáciu, poradenstvo a supervíziu. V Akadémii humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej pôsobí ako akreditovaný lektor. Aktívne sa zapája do sociálno-politického diania v meste v ktorom žije.

Mgr. Katarína Kotradyová, PhD.

 

Mgr. Katarína Kotradyová, PhD., - dlhoročná vysokoškolská pedagogička, supervízorka, socioterapeutka, garantka pre výkon špecializovaného sociálneho poradenstva, ale i hodnotiteľka projektov OP ľudské zdroje na MV SR. V roku 2018-19 pôsobila aj ako prednostka ObcÚ v Richnave. Menovaná už v roku 2007 založila OZ Deti slnka a do dnešnej doby v ňom pôsobí ako štatutárna zástupkyňa. V praxi sa venuje prevažne poskytovaniu špecializovaného sociálneho poradenstva v rámci KSK (OZ deti slnka prevádzkuje dve poradne špecializovaného sociálneho poradenstva v Krompachoch a v Gelnici) a prevencii rôznych foriem diskriminácie žien (OZ Deti slnka realizuje projekt zameraný na prevenciu diskriminácie rómskych žien v kontexte poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva). Mgr. Katarína Kotradyová PhD., je autorkou piatich vedeckých monografií a mnohých významných vedeckých a odborných publikácii, ktoré boli uverejnené aj v časopisoch evidovaných v databáze SCOPUS. V súčasnej dobe realizuje výskum zameraný na prejavy sociálnej exklúzie a na možnosť zastavenia tohto procesu práve dostupnou možnosťou poskytnutia špecializovaného sociálneho poradenstva. Výskum realizuje metódou zakotvenej teórie.

Mgr. Beáta Horváthová

 

Mgr. Beáta Horváthová , ukončila som Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofickú fakultu v Prešove, Odbor výchova a vzdelávanie dospelých v roku 1994. Špecializovala som sa na sociálnu prácu  počas 2 rokov uvedeného štúdia. V roku 2009  som úspešne absolvovala supervízny výcvik v Asociácii supervízorov a sociálnych poradcov v Bratislave a rada vykonávam supervíziu pre zariadenia sociálnych služieb, mimovládne organizácie, pôsobiace v sociálnej oblasti a v centrách pre deti a ich rodiny a plnoleté fyzické osoby. Pri supervízii mám rada osobný kontakt so sociálnymi pracovníkmi a všetkými, ktorí v organizácii pracujú a mám rada tie nevyčerpateľné zdroje podnetov, zvažovania postupov pracovných, prístupov osobných aj profesionálnych ku klientom, ku kolegov, zdieľanie skúseností, poznania, pokusov, omylov. Mám rada vzájomné učenie sa, akceptáciu  odborníkov počas supervízie. Od roku 1994 do roku 2007 som pracovala v štátnej správe, v druhostupňových výkonných orgánoch štátnej správy   a Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, kde som sa v roku 2010 stala aj riaditeľkou Úradu. Bola som osobne účastná transformačného procesu prechodu detských domovov v Košickom kraji  z inštitucionalizovanej formy výchovy na  výchovu rodinného typu s individuálnym prístupom. Od roku 2015 riadim  organizáciu, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť deťom aj dospelým v oblasti duševného zdravia a psychologickej  starostlivosti a taktiež poskytuje sociálne služby  krízovej intervencie, komunitnej  sociálnej práce,  špecializovaného poradenstva a ambulantnej formy pomoci osobám s ťažkým zdravotným postihnutím. Aktívne spolupracujem na podpore a pomoci sociálnym pracovníkom aj ako členka predstavenstva v Slovenskej komore sociálnych pracovníkov  a asistentov sociálnej práce.   Sociálna práca je moje poslanie a dáva zmysel môjmu životu.

PhDr. Gabriela Ručková, PhD., MBA

 

PhDr. Gabriela Ručková, PhD. - psychologička v oblasti ontogenetickej, klinickej a sociálnej psychológie zaoberajúca sa špecifickými okruhmi narušeného individuálneho a rodinného spektra. Pôsobila necelých dvadsať rokov na akademickej pôde. Stála pri zakladaní Katedry psychológie na FF UCM, ktorú značný čas viedla, podobne ako i Filozofickú fakultu UCM. Paralelne popri vzdelávacej činnosti (tak ako v minulostiaj v súčasnosti) aktívne pracuje prevažne s detským klientom a rodinami, ktorí sa ocitli v náročných a krízových životných situáciách. Má absolvovaných viacero dlhodobých výcvikov a odborných vzdelávaní, z ktorých poznatky aplikuje vo svojej poradenskej, terapeutickej a supervíznej praxi.

doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., mim. prof.

 

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2007 zastávala funkciu riaditeľky odboru priestupkov sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR a od roku 2013 zastáva funkciu riaditeľky odboru všeobecnej vnútornej správy. V roku 2002 absolvovala vzdelávací program pre pracovníkov verejnej správy v Dánsku. Od roku 2002 sa venuje lektorskej a pedagogickej činnosti. V roku 2009 obhájila dizertačnú prácu a v roku 2011 úspešne ukončila habilitačné konanie. Od roku 2005 je odborným garantom a lektorom kurzu „Správne konanie – aplikácia Správneho poriadku v praxi“ a lektorkou priestupkového konania. Publikovala viaceré články, publikácie, učebné texty venované problematike rozhodovacích procesov v priestupkovej oblasti, vplyvom nezamestnanosti na vývoj priestupkovosti, články týkajúce sa domáceho násilia a vyvodzovania administratívnoprávnej zodpovednosti. Je spoluautorkou publikácie – Zákon o priestupkoch – Veľký komentár, ktorý bol publikovaný v roku 2016.

Mgr. Peter Adam

 

Vyštudovaný sociálny pracovník, od roku 2005 pracoval prevažne v 3. sektore s ľuďmi bez domova a s marginalizovanými rómskymi komunitami. Rozbiehal viaceré projekty zamerané na krízovú intervenciu a sociálnu rehabilitáciu. Pravidelne sa venuje vzdelávaniu a supervízií sociálnych pracovníkov a pracovných tímov. Dlhé roky pôsobil ako projektový manažér a viedol viaceré tímy sociálnych pracovníkov. Toho času pracuje ako regionálny koordinátor pre Implementačnú agentúru v projekte Komunitných centier a supervízor. Vo voľnom čase sa venuje svojej rodine a je milovníkom dobrej kávy.

doc. PhDr. Eva Halušková, PhD.

 

doc. PhDr. Eva Halušková, PhD. je sociálnou pracovníčkou a riaditeľkou Odboru vzdelávania na MPSVaR SR, je autorkou niekoľkých publikácii najmä o chudobe a nezamestnanosti.

Mgr. Andrea Geseová

 

Arteterapeutka, výtvarníčka a podpredsedkyňa Asociácie slovenských arteterapeutov (ASA). Pôsobí v Trnave v arteatelieri SOM DOMA a v ďalších špecializovaných zariadeniach s autistami, s drogovo závislými deťmi a mládežou v resocializačnom zariadení Tomky. Vo svojej práci arteterapeutky využívam nielen mnohé výtvarné techniky a média, ale aj biblioterapiu, prácu s pohybom a vnímaním tela, prvky dramatoterapie a imaginatívne techniky. Venuje sa aj canisterapii. Vyštudovala učiteľstvo výtvarných predmetov na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave.

Pôsobila ako dizajnérka, neskôr ako učiteľka výtvarných odborov. Viedla výtvarné kurzy pre deti i dospelých. Je členkou poroty medzinárodnej súťaže detskej grafiky Ex Libris.


Cesta, po ktorej kráčam, mi je potešením, nie je to len moja túžba, je to moja voľba..