fbpx

MBA Sociálna práca / MBA Social Work

MBA Sociálna práca

Program ďalšieho vzdelávania „MBA Sociálna práca“ je navrhnutý tak, aby študentom poskytol nadštandardné nadstavbové vedomosti z oblasti manažovania sociálnej práce. Je určený nielen pre manažérov sociálnych služieb, riaditeľov zariadení a vedúcich oddelení v štátnej správe a samospráve, ale aj pre sociálnych pracovníkov a iných pomáhajúcich odborníkov, ktorí sa chcú naučiť organizovať , viesť a efektívne kontrolovať svoj pracovný výkon.

Konkurencia medzi školami je zvlášť v sociálnej sfére obrovská a ťažko sa na pracovnom trhu odlíšiť o ostatných absolventov. Mnohé mimovládne humanitárne a ľudskoprávne organizácie od sociálnych pracovníkov a iných pomáhajúcich profesionálov vyžadujú viac ako len diplom. Požadujú referenciu a doklad o schopnostiach nielen rozumieť klientom a ich sociálnym problémom, ale aj organizovať a manažovať svoj čas a čas svojich kolegov a podriadených. To si žiada analytické myslenie, schopnosť predvídať problémy a zvládať záťažové situácie. To a mnoho ďalšieho vás budeme trénovať v MBA vzdelávaní akadémie humanitných a medzikulturálnych štúdii Edith Steinovej.

Podmienky prijatia

 • Vysokoškolské vzdelanie alebo štúdium na vysokej škole (diplom MBA je vydaný až po ukončení štúdia).
 • Uprednostňujeme absolventov sociálnej práce, sociálnej pedagogiky, animácie voľného času, sociálnych služieb a poradenstva, špeciálnej a liečebnej pedagogiky a psychológie.
 • Pri ostatných odboroch je prijatie na individuálnom posúdení garanta v závislosti od príbuznosti študijného odboru v zmysle medzinárodných štandardov.
 • Pre organizovanie a vedenie sa vyžaduje osobnostná zrelosť a ochota učiť sa.

Ciele vzdelávania

Dvojsemestrálne štúdium MBA je koncipované tak, aby študentom poskytlo jedinečnú kombináciu vedomostí a zručností nevyhnutných pri manažovaní sociálnej práce a organizovaní ľudských zdrojov. Riadime sa heslom „Prax bez teórie je slepá a teória bez praxe je iba intelektuálna hra.“ Stretnete sa s lektormi s bohatou praxou a dobrými pedagogickými zručnosťami. Prednášky a kurzy pozostávajú z desiatich tém:

 1. Asertívne komunikačné zručnosti, sebapoznanie a sebapresadenie.
 2. Manažment, organizácia, riadenie ľudských zdrojov v sociálnej sfére a informačné systémy.
 3. Marketing a organizačné správanie.
 4. Organizačné teórie a organizačné správanie.
 5. Znalosti v oblasti účtovníctva, finančného manažmentu organizácii vo verejných a neverejných zariadeniach, štátnych a mimovládnych organizáciách.
 6. Právne aspekty zakladania, zriaďovania a prevádzky sociálnych zariadení. Etika a morálka v pracovnoprávnych vzťahoch.
 7. Praktický tréning riadenia organizácie u verejných alebo neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, resp. v mimovládnych organizáciách zameraných na humanitárnu a rozvojovú pomoc. Výber témy záverečnej práce.
 8. Sociálne podnikanie, sociálne zamestnávanie, manažment a princípy.
 9. Riešenie konfliktov a sporov pomocou mediácie.
 10. Supervízia ako najefektívnejšia forma riešenia konfliktov na pracovisku.

Ukončenie

Formou odovzdania záverečnej práce (s vybraným alebo prideleným školiteľom) na dohodnutú tému. Podmienkou ukončenia je kladné hodnotenie práce trojicou oponentov formou „Double-Blind control“. 

Dĺžka štúdia:

Štandardná dĺžka štúdia je 1 rok (2 semestre).

Vyučovací jazyk:

Vyučovací jazyk je slovenčina, resp. čeština. V prípade iného cudzieho jazyka bude zabezpečený preklad do slovenského jazyka.

Cena:

1. Ak sa prihlásite a uhradíte do 15.03. 2022 cena je: 2 390,- (Nie sme platiteľmi DPH. Cena je konečná). 

2. Ak sa prihlásite a uhradíte po 15.03. 2022 cena je: 2 600,- (Nie sme platiteľmi DPH. Cena je konečná). 

Štúdium je možné fakturovať aj na firmu. Štúdium je daňovo uznateľným dokladom.

Možnosť splátok po vzájomnej dohode.

Začiatok štúdia:

20.04. 2022, 17:00 hod. – online (ZOOM) 
Prednášky budú prebiehať od 17:00 hod. v pracovných dňoch.

Garant štúdia:

PhDr. Ernest Kováč, MBA

Zakončenie štúdia:

Obhajoba záverečnej práce.

Diplom:

Po úspešnom absolvovaní obdrží študent diplom o absolvovaní.

Registrácia

Máte nejaké otázky?