fbpx

MBA

MBA

Master of Business Administration (MBA) je prestížny profesijný manažérsky titul. Študijný program je zameraný na získavanie znalostí v odbore manažment. Nejde o ekvivalent magisterského študijného programu.

Po úspešnom absolvovaní absolventi získajú titul MBA, ktorý sa uvádza za menom.

Komu je určené štúdium?

Štúdium je určené manažérom, zamestnancom, zástupcom neziskového sektoru, štátnej správy a samosprávy, podnikateľom. A samozrejme pre každého, kto má záujem neustále sa vzdelávať v oblasti manažmentu a riadenia.

Podmienky prijatia:

Absolvovanie predchádzajúceho VŠ štúdia minimálne na bakalárskom stupni alebo stredoškolské vzdelanie a 2 roky praxe, prípadne po individuálnom posúdení. Bez prijímacieho konania.

Prednášky a kurzy pozostávajú z desiatich tém:

  1. Management
  2. Marketing
  3. Strategický management a riadenie
  4. Riadenie ľudských zdrojov
  5. Psychológia pre manažérov
  6. Time management a Leadership
  7. Prezentačné zručnosti
  8. Riešenie konfliktov a sporov pomocou mediácie
  9. Supervízia ako najefektívnejšia forma riešenia konfliktov na pracovisku
  10. Záverečná práca – seminár

Dĺžka štúdia:

Štandardná dĺžka štúdia je 1 rok (2 semestre).

Vyučovací jazyk:

Vyučovací jazyk je slovenčina, resp. čeština. V prípade iného cudzieho jazyka bude zabezpečený preklad do slovenského jazyka.

Cena:
Základná cena: 1 990,- €

Zľavnená cena: 1 900,- €
Zľavnená cena platí pre študentov, ktorí sa záväzne prihlásia do 15.08.2022

Štúdium je možné fakturovať aj na firmu. Štúdium je daňovo uznateľným dokladom.

Možnosť splátok po vzájomnej dohode.

Začiatok štúdia:

12.09. 2022, 17:00 hod. – online (ZOOM) 
Prednášky budú prebiehať od 17:00 hod. v pracovných dňoch.

Garant štúdia:

PhDr. Ernest Kováč, MBA

Zakončenie štúdia:

Obhajoba záverečnej práce.

Diplom:

Po úspešnom absolvovaní obdrží študent diplom o absolvovaní.

Registrácia

Máte nejaké otázky?