fbpx

MBA - Manažment v zdravotníctve

MBA – Manažment v zdravotníctve

Master of Business Administration (MBA) je prestížny profesijný manažérsky titul. Študijný program je zameraný na získavanie znalostí v oblasti manažmentu v zdravotníctve.

MBA – Manažment v zdravotníctve je určený pre každého kto pracuje v oblasti zdravotníctva a farmácie.

Podmienky prijatia

 • Absolvovanie predchádzajúceho VŠ štúdia minimálne na bakalárskom stupni alebo stredoškolské vzdelanie a 2 roky praxe, prípadne po individuálnom posúdení. Bez prijímacieho konania.
 • Pre organizovanie a vedenie sa vyžaduje osobnostná zrelosť a ochota učiť sa.

Ciele vzdelávania

 • Dvojsemestrálne štúdium MBA je koncipované tak, aby študentom poskytlo jedinečnú kombináciu vedomostí a zručností nevyhnutných pri manažovaní v zdravotníctve a organizovaní ľudských zdrojov. Riadime sa heslom „Prax bez teórie je slepá a teória bez praxe je iba intelektuálna hra.“ Stretnete sa s lektormi s bohatou praxou a dobrými pedagogickými zručnosťami. Prednášky a kurzy pozostávajú z 10 tém:
 • Management
 • Marketing
 • Strategický management a riadenie
 • Psychológia pre manažérov
 • Time management a Leadership
 • Riešenie konfliktov a sporov pomocou mediácie
 • Supervízia ako najefektívnejšia forma riešenia konfliktov na pracovisku
 • Ekonomika v zdravotníctve
 • Medicínske právo
 • Záverečná práca – seminár

 

Ukončenie

Formou odovzdania záverečnej práce (s vybraným alebo prideleným školiteľom) na dohodnutú tému. Podmienkou ukončenia je kladné hodnotenie práce trojicou oponentov formou „Double-Blind control“. 

Dĺžka štúdia:

Štandardná dĺžka štúdia je 1 rok (2 semestre).

Vyučovací jazyk:

Vyučovací jazyk je slovenčina, resp. čeština. V prípade iného cudzieho jazyka bude zabezpečený preklad do slovenského jazyka.

Cena: 

1. Ak uhradíte  jednorázovo do 15.12. 2021 cena je: 2 300,- € (Nie sme platiteľmi DPH. Cena je konečná).

Ak sa prihlásite do 15.12. 2021 a požadujete na splátky, tak 1 splátka vo výške 1 000,-€ musí byť uhradená do 15.12. 2021. Max. 3 splátky. Celková cena vzdelávania: 2 490,– €.  

2. Ak uhradíte jednorázovo po 15.12. 2021 cena je 2 490,-€

Ak sa prihlásite po 15.12. 2021 a požadujete na splátky, tak 1 splátka vo výške 1 000,-€ musí byť uhradená do začiatku štúdia. Max. 3 splátky. Celková cena vzdelávania: 2 600,- €.  

Štúdium je možné fakturovať aj na firmu. Štúdium je daňovo uznateľným dokladom.

Začiatok štúdia:

01.02. 2022, 17:00 hod. – online (Zoom)
Prednášky budú prebiehať od 17:00 hod. v pracovných dňoch.

Garantka štúdia:

PhDr. Janka Lipničanová

Zakončenie štúdia:

Obhajoba záverečnej práce.

Diplom:

Po úspešnom absolvovaní obdrží študent diplom o absolvovaní.

Prihláška

Máte nejaké otázky?